روش بارگزاری رزومهارسال فایل رزومه و یا گواهینامه های مهارتاطلاعات اولیهناماولنام خانوادگیجنسیتاولنام خانوادگیجنسیتوضعیت تاهلآدرسشهراستان / شهرستانکشورتاریخ تولدشماره تلفن همراهسوابق تحصیلیحقوق درخواستیگروه شغلی مورد علاقهافزودن سابقه تحصیلیمقطعدانشگاهافزودن سابقه شغلیهنوز در این مقطع مشغول به تحصیل هستم.تاریخ شروععنوان شغلکشور / شهرنام سازمان / شرکتسطح مهارتسطح مهارت / نمره-مهارت کامپیوتریانتخاب زبان-مهارت کامپیوتری

No entries match your request.

روش بارگزاری رزومهارسال فایل رزومه و یا گواهینامه های مهارتاطلاعات اولیهناماولنام خانوادگیجنسیتاولنام خانوادگیجنسیتوضعیت تاهلآدرسشهراستان / شهرستانکشورتاریخ تولدشماره تلفن همراهسوابق تحصیلیحقوق درخواستیگروه شغلی مورد علاقهافزودن سابقه تحصیلیمقطعدانشگاهافزودن سابقه شغلیهنوز در این مقطع مشغول به تحصیل هستم.تاریخ شروععنوان شغلکشور / شهرنام سازمان / شرکتسطح مهارتسطح مهارت / نمره-مهارت کامپیوتریانتخاب زبان-مهارت کامپیوتری