هدف اصلی از هوش تهدید این است که به سازمان‌ها اطلاعات خطرات مختلفی را که از تهدیدهای خارجی با آن مواجه هستند، مانند تهدیدات روز صفر و تهدیدات پایدار پیشرفته نشان دهد. این اطلاعات می‌توانند شامل مواردی مثل اینکه چه کسی حمله کرده است، توانایی‌ها و انگیزه‌های آن‌ها چیست و شاخص‌های به خطر افتادن (IOC) چه بوده‌اند، باشد.